b e H A N G E N /  b e S T A A N  /  @ /  G e r t  v a n  O o r t m e r s s e n


O P  D E  R A N D :  T U S S E N  S C U L P T U U R  E N  S C H I L D E R I J 
Een aantal jaren werkt Van Oortmerssen met een gekanteld vierkant als uitgangspunt voor wandbeelden, die het midden houden tussen reliëfs en schilderijen. De composities ontstaan aan de hand van oversnijdende curven. In 1990 worden de curven breuklijnen en langzaam valt het vierkant uit elkaar. Het eindstadium van het afbraakproces is een verzameling 'scherven'. Daarnaast vindt ook een koppeling plaats van twee curven. Dit leidt tot een nieuwe, oog- of lensvormige drager. De uiteinden ervan zijn soms spits maar vaak ook afgeplat.  
Er zijn twee opvallende verschillen ten opzichte van eerder werk. Ten eerste is de begrenzing van het paneel vrijwel geheel gekromd. Ten tweede nemen de dragers in volume fors toe. Ze zijn ongeveer 10 centimeter dik, een verdubbeling vergeleken bij vroegere werken.

Opmerkelijk genoeg dateren de schetsen voor deze wandbeelden al van vijf jaar eerder, uit de begintijd van de gekantelde vierkanten. Kennelijk vielen ze toen niet op hun plaats.

Vrijwel elk exemplaar van de lensvormige wandbeelden bezit een versierde rand. Deze rand loopt steevast langs de gebogen contour en zet zich voort op de afgeplatte zijkanten. Vaak is er een verloop in kleur en toon waardoor de suggestie van ruimte wordt gewekt. De versierde randen zijn een metafoor voor schilderijlijsten; door hun decoratieve werking en door hun positie aan de rand van het beeld. De rand is tegelijkertijd het meest opvallende gebied in het werk waardoor deze ook heel goed als onderwerp en dus als voorstelling is te zien. De thematiek die in de waaiervormige werken van een aantal jaren terug centraal stond wordt hier opnieuw verbeeld; de lijst kan tegelijkertijd voorstelling zijn en de voorstelling op hetzelfde moment ‘lijst’.  
Meer nog dan bij andere wandbeelden moet je als toeschouwer verschillende standpunten innemen om het geheel te kunnen overzien, want ook de boven- en onderkant zijn bewerkt. De combinatie van illusie en tastbare ruimtelijkheid geeft de werken een identiteit tussen schilderij en sculptuur.

zie ook: de tentoonstelling als beeld / een blik naar het zuiden, het bekleden van stilte (brief aan Maris) / gekantelde vierkanten / in het kader van de lijst / it was the landscape that made me make the frame. It is not much but I saw this in it. (brief aan Maris) / virtual illusion / wandbeelden

UIT

B H / B S / @ / G V / P D R N D T S S N S C L P T R N S C H L D R